Thêm domain vào VPS sử dụng LEMP cũng khá đơn giản. Bạn có thể dùng một số script cài đặt VPS tự động và quản trị như Centmin Mod chẳng hạn. Nếu không thì bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để thêm tên miền vào VPS sử dụng Centos.

Tạo thư mục mới lưu trữ website

sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html

Tùy từng trường hợp nhé, như của mình là: /home/example.com/public_html

Phân quyền thư mục vừa tạo

sudo chown -R www:www /var/www/example.com/public_html
sudo chmod 755 /var/www

Tạo một trang để test, ví dụ index.html

sudo vi /var/www/example.com/public_html/index.html

Cài đặt Virtual Host

sudo vi /etc/nginx/conf.d/virtual.conf

Nội dung:

server {
listen 80;
server_name example.com;

location / {
root /var/www/example.com/public_html/;
index index.html index.htm;
}
}

Khởi động lại nginx

/etc/init.d/nginx restart

Vậy là xong, bạn chỉ cần up code lên thư mục public_html rồi chạy thử. Như phần đầu mình đã giới thiệu, các bạn có thể cài Centmin Mod để quản trị VPS. Ở VN có VPSSIM, hocvps gì đó, các bạn vui lòng hỏi Google nhé.