Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp các cách tối ưu cho website bán hàng sử dung mã nguồn Magento. Đây là phần tối ưu Magento rất cơ bản, đơn giản, dễ thực hiện nhưng giúp cải thiện tốc độ và thứ hạng đáng kể trên công cụ tìm kiếm.

Tối ưu .htaccess cho Magento

Enable Output Compression, bạn chỉ cần sửa một chút trong file .htaccess như bên dưới là được.
toi htaccess cho magento
Enable Expires Headers
Tiếp tục chỉnh trong .htaccess
toi htaccess cho magento 1
Disable ETags
Bạn tìm và thay thế trong .htaccess như sau:
FileETag none

Tối ưu css và javascript

Đăng nhập vào phần quản trị rồi chọn System > Configuration > Developer
phần JavaScript Settings, chuyển Merge JavaScript Files thành yes. Tương tự trong CSS Settings, chuyển Merge CSS Files thành yes.

toi uu magento

Như vậy các file javascript và css đã được lưu lại thành một file để giảm request đến máy chủ giúp cải thiện tốc độ đáng kể. Bạn có thể sử dung các extension để tối ưu javascript và css như Speedster by Fooman chẳng hạn.

Enabling Flat Catalog

Từ phần quản trị bạn chọn System > Configuration > Catalog
Trong Frontend, chuyển Use Flat Catalog Category thành yes. Tương tự chuyển Use Flat Catalog Product thành yes.

toi uu magento shop

Tối ưu database Magento

Log không cần thiết có thể làm tăng kích thước database và làm chậm quá trình truy suất dữ liệu. Nếu log nhiều tốc độ load của Magento giảm đáng kể. Do đó các bạn nên xóa log thường xuyên.
Trong phần quản trị chọn System > Configuration chọn Advanced > System
trong "Log Cleaning", chuyển "Enable Log Cleaning" thành YES và đặt giá trị Save Log là 15 ngày rồi lưu lại.

toi uu magento xoa log admin

Bạn có thể truy cập database thông qua phpMyAdmin rồi đánh dấu chọn các bản ghi sau:
toi uu magento phpadmin
Tiếp đó chọn Empty để xóa log.

toi uu magento xoa log

Magento Compilation

Admin Panel -> System -> Tools -> Compilation chọn Run Compilation Process.

Trên đây là một vài thao tác cơ bản giúp Magento chạy nhanh hơn đáng kể. Trong các bài viết tới mình sẽ đề cập sâu hơn: Sử dụng extension, tối ưu host, tối ưu VPS...